Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VCM Gebiedsontwikkeling

1. Definities

– In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  – “VCM Gebiedsontwikkeling”: VCM Gebiedsontwikkeling, gevestigd te Van Rijckevorselweg 25D, Vinkel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 87473143.

  – “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VCM Gebiedsontwikkeling een overeenkomst aangaat of aan wie VCM Gebiedsontwikkeling een offerte uitbrengt.

  – “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen VCM Gebiedsontwikkeling en de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van VCM Gebiedsontwikkeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

– Alle offertes en aanbiedingen van VCM Gebiedsontwikkeling zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

– Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van VCM Gebiedsontwikkeling accepteert.

– VCM Gebiedsontwikkeling behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

– VCM Gebiedsontwikkeling zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

– De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VCM Gebiedsontwikkeling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VCM Gebiedsontwikkeling worden verstrekt.

5. Honorarium en Betaling

– Het honorarium van VCM Gebiedsontwikkeling wordt vastgesteld op basis van de gewerkte uren en eventuele bijkomende kosten.

– Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VCM Gebiedsontwikkeling aan te geven wijze.

– Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

6. Aansprakelijkheid

– VCM Gebiedsontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VCM Gebiedsontwikkeling is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Intellectuele Eigendom

– Alle intellectuele eigendomsrechten op door VCM Gebiedsontwikkeling verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven eigendom van VCM Gebiedsontwikkeling.

8. Geschillen

– Op alle overeenkomsten tussen VCM Gebiedsontwikkeling en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

– Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VCM Gebiedsontwikkeling is gevestigd.

9. Wijziging van de Voorwaarden

– VCM Gebiedsontwikkeling is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

– Wijzigingen worden schriftelijk of per elektronische communicatie aan de Opdrachtgever medegedeeld en treden in werking op de aangegeven datum.